Sejm-Wielki.pl [start]
M.J. Minakowski, Lielā Seima pēcteču ģenealoģija
Zaloguj siź kontakts
Vārds Uzvārds: 

Lielā Seima (1788-1792) sesiju un aktu ¾urnāls,
kas tulkots 21. gadsimtā dzimu¹o cilvēku valodā un realitātē

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
17881788-051788-101788-111788-12
17891789-011789-021789-031789-041789-051789-061789-071789-081789-091789-101789-111789-12
17901790-021790-031790-041790-051790-061790-071790-081790-091790-101790-111790-12
17911791-011791-021791-031791-041791-051791-061791-091791-101791-111791-12
17921792-011792-031792-041792-05
Білоруська мова
Deutche sprache
English language
Franēais
Lietuvių kalba
Latvie¹u valoda
Jźzyk polski
Українська мова
       Cilvēku indekss
Tēmu rādītājs

Par projektu

Kop¹ laika, kad Lielais Seims (Četrus Gadus ilgais Seims) pieņēma 3. maija Konstitūciju 1791. gadā, ir pagāju¹i tik daudz gadi, ka toreizējo cilvēku valoda kļuvusi nesaprotama mūsdienu cilvēkiem. Tāpēc bija nepiecie¹ams pārtulkot Lielā Seima sasniegumus mūsdienu valodās.

Taču ¹is uzdevums ietvēra ne tikai vārdu tulko¹anu - arī toreizējo realitā¹u pārveido¹anu mūsdienu kontekstā, bie¾i vien saīsinot garās runas (lai izvairītos no TL;DR), mainot amatu nosaukumus un titulus (kas jau 18. gadsimtā bija arhaiski).

Kā četrkārtējs Jāzefa Radzička, Zakročimas pārstāvja un toreizējā Seima Likumdo¹anas komisijas locekļa (toreiz dēvēta par „Deputāciju Konstitūcijas izstrādā¹anai“) pēcnācējs, es uzskatīju par savu parādu izvilkt ¹os cilvēkus no aizmirstības un attīrīt no putekļiem - lai viņi runātu mūsdienīgā, saprotamā valodā. Jo mūsdienās valsts vadītājsnav vairs „Visaugstākais Karalis, Mūsu ®ēlsirdīgais Kungs“, bet vienkār¹i „Prezidents And¾ejs Duda“ vai „Prezidents D¾o Baidens“.

Politiķi, kas darbojās pirms 235 gadiem, bija mūsdienīgi un vēlējās būt mūsdienīgi. Atjaunot viņu mūsdienīgumu nozīmē tātad atdot viņiem to, kas viņiem pienākas.

Tulkojumu veicu ¹ādos soļos:

  1. Savācu protokolus (izdrukātos vai publicētos) no visām Seima sēdēm, un tur, kur to nebija - laikrakstā „Gazeta Warszawska“ publicētās ziņas. Tādu bija 564 (katrai sēdes dienai atsevi¹ķi).
  2. Pārvērtu visu to teksta formātā, izmantojot OCR.
  3. Pārvērtu tekstā visus Seima likumus, kas publicēti „Volumina Legum“ - to bija 491.
  4. Pārveidoju visu vienotā formātā, modernizējot tekstu ortogrāfiju un gramatiku (izmantojot mākslīgā intelekta rīkus).
  5. Meklēju tekstā visus cilvēku pieminējumus - gan parlamentārie¹us, gan citas personas, kas minētas gan Seima diskusijās un oficiālajās runās, gan pieņemtajos likumos - cik vien iespējams, iekļāvu atsauces uz ¹o personu genealoģijām (Minakovska Lielajā Genealoģijā, Wielcy.pl). ©ādu atsaucu bija aptuveni 34 000 (jā, trīsdesmit četri tūksto¹i!).
  6. Modernizēju personu titulus, tāpēc mans senču Radzičkis vairs nav „JW. Radzicki no Zakročima“, bet gan „Kungs Jāzefs Radzičks, Zakročimas pārstāvis“. Līdzīgi rīkojos ar senatoriem un ministriem, tā vietā, lai būtu „Visgai¹ākais Kases Ministra Augstprāts Lielā Lietuvas Hercogistes“, ir „Kungs Ādams Poņinskis, Lietuvas-Baltkrievijas finan¹u ministra vietnieks“.
  7. Un beigās... es devis norādījumu mākslīgā intelekta modelim (modelis GPT-4-1106-preview, 120k) ar ¹ādu saturu: „ievelc sevi pirmo kursu vēstures vai politisko zinātņu studenta lomā vienā no labākajām ASV universitātēm un ziņo par Polijas-Ukrainas savienības ar Lietuvu-Baltkrieviju parlamenta sēdēm. Izlasi ¹os ziņojumus un pastāsti tos saviem vārdiem tā, lai tas būtu saprotams taviem vienaud¾iem; pārveido realitātes uz mūsdienu“.
  8. Vēl vienā posmā es lūdzu tam pa¹am modelim izveidot 5-10 galveno dienā apspriesto tēmu sarakstu un tulkot ¹īs tēmas galvenajās Eiropas valodās (valstīm biju¹ās Polijas-Lietuvas kopienas valodas, kā arī angļu, vācu un franču valodas).

Protams, tas viss ir ievērojami vienkār¹ots. Darba bija daudz vairāk, un tas bija daudz sare¾ģītāks, bet kopumā tas izskatās aptuveni tā.

®urnāls ir pieejams atvērtā servisā poļu un angļu valodās. Oriģinālā versija (skani un mēģinājumi tos izlasīt) ir pieejama pēc pieslēg¹anās (nepiecie¹ama Wielcy.pl datu bāzes abonē¹ana).

Ja tiks atrasti līdzekļi (aptuveni 100 000 zlotu), varēs nolīgt cilvēkus, kas rūpīgi pārbaudīs izlasīto tekstu (apmēram 20 miljoni rakstzīmju), un tad izveidot daudz rūpīgāku izdevumu vairākās valodās. Diem¾ēl man nav līdzekļu, jo gada laikā nācās iztērēt vairāk nekā 35 000 zlotu manas meitas ārstē¹anai, kuru es audzinu viens pats. Savukārt Polijas valsts iestādes, kas strādā grantu sistēmā, diem¾ēl nav spējīgas veikt ¹ādus uzņēmumus (gan cilvēku, gan procedūru ziņā).

Nākotnē būtu vērts pievienot materiālus, kas nav izdoti, bet atrodas rokrakstos tādās vietās kā Centrālais Seno Aktu Arhīvs vai Čartorisku bibliotēka. Bet to varētu izdarīt kāds cits.

Jūs varat mani atbalstīt ar ziedojumu PayPalā ¹eit. Iesaku arī abonēt manu servisu (Lielā Ģenealoģija un Nekroloģijas).

Dr. Mareks Jerijs Minakovskis, Tarnova, janvāris 2024.


Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, siźgaj±cej ¶redniowiecza, zawieraj±cej ponad 1.200.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczn± czź¶ę s³awnych Polaków wszystkich epok; wiźcej na ten temat na Wielcy.pl .
Baza jest uzupe³niana codziennie
— bardzo proszź o nadys³anie uzupe³nień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziźkujź!


Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, dzia³aj±ce pod patronatem Marsza³ka Sejmu RP.

Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Ko¶cio³a, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiźtnastowieczni, przedwojenni, powojenni, wspó³cze¶ni, parlamentarzy¶ci II i III RP oraz PRL, uczeni (cz³onkowie akademii nauk): nauk spo³ecznych, nauk biologicznych, nauk ¶cis³ych, nauk technicznych, nauk rolniczo-le¶nych, nauk medycznych, nauk o ziemi

Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 15.04.2024.
© 2002-2024 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatno¶ci i cookie