Sejm-Wielki.pl [start]
M.J. Minakowski, Genealogia Potomków Sejmu Wielkiego
Zaloguj się kontakt
Imię Nazwisko: 

Dziennik posiedzeń i ustaw Sejmu Wielkiego (1788-1792)
w tłumaczeniu na język i realia ludzi urodzonych w XXI wieku

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
17881788-051788-101788-111788-12
17891789-011789-021789-031789-041789-051789-061789-071789-081789-091789-101789-111789-12
17901790-021790-031790-041790-051790-061790-071790-081790-091790-101790-111790-12
17911791-011791-021791-031791-041791-051791-061791-091791-101791-111791-12
17921792-011792-031792-041792-05
Білоруська мова
Deutche sprache
English language
Français
Lietuvių kalba
Latviešu valoda
Język polski
Українська мова
       Indeks osób
Indeks tematów

poniedziałek, 9 stycznia 1792 « wtorek, 10 stycznia 1792 » środa, 11 stycznia 1792

Opublikowano akt (Volumina Legum, 383)

Językiem polskiego studenta

Ustanowienie sądu ziemskiego

Parlament nowo ustanowił sąd ziemskiego, charakteryzujący się następującymi cechami:

1. Sądy ziemskie będą mieć swoją siedzibę w województwach obu krajów Unii, Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi, zgodnie z tradycyjnym podziałem terytorialnym.

2. Sędziowie do sądów ziemskich będą wybierani co cztery lata na sejmikach, z możliwością reelekcji. Kandydaci muszą spełniać określone kryteria, między innymi nie mogą być notowani kryminalnie ani być odsądzeni od pełnienia funkcji sędziego w wyższych instancjach. Liczba sędziów wyniesie dziesięć osób.

3. Sądy ziemskie będą sądami pierwszej instancji, z opcją apelacji do odpowiednich trybunałów głównych każdej z prowincji.

4. Sędziowie ziemscy będą mieli określone kadencje oraz dni pracy, z obowiązkiem przestrzegania terminów sesji i ustalonymi przerwami w pracy. Obowiązki sędziego obejmować będą między innymi wydawanie sprawiedliwych orzeczeń w oparciu o dowody przedstawione w sądzie.

5. Sąd ziemski będzie miał wyznaczonego pisarza i aktowca, odpowiedzialnych za prowadzenie dokumentacji sądowej, protokołów, rejestrów oraz wydawanie ekstraktów. Są oni wybierani odpowiednio na siedem lat przez sędziów oraz dożywotnio na sejmikach deputackich.

6. Instygator sądu będzie odpowiadał za prowadzenie postępowań w imieniu sądu w sprawach karnych i porządkowych, zwłaszcza gdy brak jest delatora (oskarżyciela).

7. Sądy ziemskie będą miały swoich woźnych, którzy są wyznaczani przez sędziów i mają za zadanie wykonywać rozkazy wydawane przez sąd.

8. Instygacja przyrzeka służyć prawu i sądom, będąc odpowiedzialna za działania w imieniu sądu, a woźni muszą niezwłocznie i wiernie spełniać powierzone im obowiązki.

9. Zarówno sędziowie, jak i pracownicy sądowi składają przysięgi, które zobowiązują ich do prawego wykonywania swoich obowiązków i wierności prawu pisanemu.

Z powyższych ustaleń wynika, że Unia stawia na sprawną i uczciwą pracę sądownictwa, zwiększając odpowiedzialność prawną i moralną funkcjonariuszy sądowych. Zasadniczo nowe prawo ma zapewnić sprawiedliwość i porządek w obu krajach Unii, Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi, co jest elementem koniecznym dla funkcjonowania nowoczesnego państwa.

American student's style

Rural Judicial Proceedings Act

Welcome back, fellow knowledge seekers! Today's dispatch from the historical corridors of law dives into the enactment of the Rural Judicial Proceedings Act, circa the years 1789-1792, within The Union of Poland-Ukraine and Lithuania-Belarus. This piece of legislation reshapes the judicial landscape, streamlining processes and solidifying the roles and responsibilities of those tasked with upholding justice in the rural terrains of the encompassing Commonwealth.

Key Provisions of the Act:

The Act delineates specific locations within various regions, such as East Poland-Ukraine and West Poland, where rural courts are to conduct their proceedings. These designated areas now have established sites where the wheels of justice will churn, ensuring citizens have defined venues for legal recourse. Furthermore, the Act mandates the creation of court buildings—where necessary—using funds set aside by The Union's legislative body. These buildings must be utilized solely for legal purposes.

Court security is another critical concern addressed by the Act. The Union's military units stationed nearby are responsible for maintaining order and providing guards during court sessions. This assurance of safety extends to the judiciary, clerical staff, and all persons present, reinforcing the environment needed for the impartial delivery of justice.

The Act also prescribes the selection process for judges who will serve on these rural courts. Emphasizing integrity and fairness, it outlines eligibility requirements and the process for judicial appointments, which occur every four years during local congress sessions. Holding judges to high ethical standards, the Act prohibits the election of individuals involved in unresolved criminal allegations or those connected by close family ties.

Additionally, the Act reinforces the operational aspects of the court, governing its sessions, judges’ duties, and even the minutiae of session timings and breaks. In keeping true to the principle of checks and balances, the Act stipulates that judges cannot render decisions without being fully present for the hearings and that they should not have personal stakes in the cases they deliberate on.

Administrative roles, such as court scribes and executioners, have their election criteria and duties enshrined within the Act. For instance, the scribes are responsible for meticulously recording court proceedings and ensuring the proper issuance of decrees and summons. Also enclosed in the Act are the oaths of office that judges, scribes, executioners, and other court officials must take, underlining the gravity of their roles and the impartiality expected from them.

This Act signifies a progressive move towards a more structured and accountable judicial system within the rural domains of The Union. By stipulating detailed guidelines for judicial proceedings and the personnel involved, the Act is a foundational cornerstone in bolstering the rule of law across the expanses of Poland-Ukraine and Lithuania-Belarus.

Stay tuned for further insights into the legislative efforts of The Union as we continue to explore the tapestry of historical contexts that have shaped processes we may take for granted in our contemporary judicial landscape.

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 384)

Językiem polskiego studenta

Ustawa o procedurze sądowej w sądach ziemskich w zachodniej Polsce i wschodniej Polsce-Ukrainie

Drodzy studenci, dzisiaj w Parlamencie Unii [dawniej Rzeczypospolita] przyjęto istotną ustawę dotyczącą funkcjonowania sądownictwa w naszych krajach. Pan Prezydent [dawniej Król] oraz Wysokie Izby [dawniej Stany] zadecydowały o nowym porządku prawnym, który wejdzie w życie zgodnie z ustalonym harmonogramem i będzie regulował działania sądów ziemskich w zachodniej Polsce i wschodniej Polsce-Ukrainie.

Zaprezentowano szereg punktów, które definiują przyszły sposób procedowania w tych sądach. Sformułowano normy dotyczące składania pozwów, prowadzenia procesów w języku polskim i codziennego dokumentowania przebiegu procesu. Wprowadzono także zasady odnośnie do opłat sądowych, rejestracji spraw oraz porządku ich rozpatrywania.

Egzekucja wyroków będzie odbywać się przez nowo wybranych sędziów po ich zaprzysiężeniu, a wszelkie sprawy będą przechodzić według ściśle określonych etapów i zapisywane w odpowiednich rejestrach. W kontekście precedensów prawa z 1784 roku, mowa jest o ścisłym ich przestrzeganiu.

Ważne jest to, że obywatele mają możliwość dokonywania zmian w sferze sądownictwa ziemskiego za pośrednictwem bieżących sejmików. Co więcej, wskazuje się na możliwości awansu osób pełniących różne funkcje państwowe na sędziów ziemskich.

Wartym podkreślenia jest wyraźny krok w stronę unowocześnienia i uporządkowania praktyk sądowych, co bez wątpienia będzie miało kluczowe znaczenie dla zapewnienia sprawiedliwości i efektywności wymiaru sprawiedliwości w obu prowincjach naszej Unii [dawniej Korony i Litwy].

Tak oto Parlament [dawniej Sejm] Unii kontynuuje dzieło reform, mając na celu wspieranie praworządności i dostosowywanie systemu prawnego do współczesnych potrzeb obywateli Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi.

American student's style

Declaration on Territorial Courts in Polish-Ukrainian Provinces

Hey folks! Big news from the floor of Congress (or what history buffs may call the Parliament of The Union, i.e. the Commonwealth of Poland-Ukraine and Lithuania-Belarus). The Houses of Congress, alongside our President, have ushered in some judicial reforms that are shaking up how territorial courts operate in the Polish-Ukrainian provinces.

Here's the breakdown of the new law:

 1. Court cases will kick off with a four-week notice post-accusation. Guess it's time to mark those calendars!
 2. Counterclaims, no matter how late in the game, will hold water if issued before the initial trial.
 3. All legal proceedings and transactions shall be conducted in Polish, and court records must be updated daily. No more slacking off for our court scribes!
 4. Fee schedules for condemnations and court proceedings will remain as is but will be converted to Polish gold currency.
 5. Party statements (inductions), as well as replies and conclusions, plus summaries, will be submitted in writing to the court by the involved parties or their legal reps.
 6. Backlogged entries in both land and municipal registers will be tidily rearranged and signed off by the new courts.
 7. Cases will be taken on in the order they are entered in the registers. Fair's fair!
 8. If a case was pending in either land or municipal court, it'll pick up at the same stage in the new territorial courts.
 9. The courts will maintain five different registers: ordinary, tactical with expulsion for civil cases, criminal for you-know-what, for process executions, and penalties.
 10. Criminal register cases take the top priority, with others to follow suit. Execution and penalty registers will be reviewed on the last court day each week.
 11. The execution of current tribunal decrees and those yet to be passed will be maintained by existing land and municipal offices until new judges are sworn in (sounds kinda provisional).
 12. For appeals/complaints to both crown and territorial courts the 1784 law "Judicial Process in the Grand Duchy" applies.
 13. Pleas in property rights disputes will be limited to only once per term.
 14. Plaintiffs must file their claims within two weeks after challenging, with the risk of losing their hearing dates otherwise.
 15. States or counties wishing to expand or reassign their courts can decide in their local congress sessions and submit their proposals to Congress via their Representatives.
 16. Representatives and civil-military commissioners actively serving can also be selected as territorial judges or commissioners for demarcation.

So that's the scoop. Polish-Ukrainian provinces better brace up for some legal housekeeping. And the rest of us... Let's just stay out of court and enjoy the show!

Osoby wymienione

Stanisław August Poniatowski, król/prezydent Unii Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi z Łotwą (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 385)

Językiem polskiego studenta

Deklaracja o sądach ziemskich w Wielkim Księstwie Litewskim

Wysokie Izby Parlamentu pod przewodnictwem Marszałka Sejmu Stanisława Małachowskiego i Marszałka Sejmu Kazimierza Sapiehy przyjęły nowe postanowienie, skupiające się na sądownictwie wierchuszce Wielkiego Księstwa Litewsko-Białoruskiego. Poniżej znajdziecie państwo streszczenie jego najważniejszych punktów, adaptowanych do współczesnej terminologii i realiów prawnych.

Definicja „sąd ziemski” została w tym akcie rozszerzona. Poza tradycyjnymi zadaniami sądów cywilnych, sądy te będą się teraz zajmować także sprawami kryminalnymi i sumaryjnymi, a ich struktura i zasady działania zostaną ujednolicone za pośrednictwem czterech głównych rejestrów: cywilnego, sumaryjnego, taktycznego ordynaryjnego i taktycznego extraordinarnego.

Kwestie procedury sądowej zostały precyzyjnie ustalone — różnorodne sprawy będą przypisane do odpowiednich rejestrów w zależności od ich charakteru i pilności. Zapewniona zostaje szybkość postępowania dla spraw najbardziej naglących, mianowicie dla spraw kryminalnych dotyczących zabójstw, które będą mogły być rozpatrywane bez względu na inne toczące się postępowania.

Akt podkreśla wagę precyzyjnego przypisywania spraw do odpowiednich sądów zgodnie z ich jurysdykcją. Zagwarantowane zostały kary za wpisywanie spraw do niewłaściwych rejestrów, podkreślając konieczność przestrzegania poprawnego porządku procesowego. Terminy rozpraw i wydawania pozwań mają pozostać zgodne z wcześniej ustanowionymi procedurami.

Procedury dotyczące czynności sądowych, takie jak postępowanie z łączeniem spraw, wydawanie wyroków oraz sposób egzekwowania decyzji, zostały ujednolicone, co powinno przyczynić się do zwiększenia skuteczności sprawiedliwości na terenie Litwy-Białorusi.

Zostało określone, w jaki sposób mają być rozpatrywane sprawy, które wczeěniej należały do jurysdykcji innych sądów, teraz zlikwidowanych lub przekształconych. Doprecyzowano także zasady dla rozpatrywania spraw pochodzących z terenów objętych nowym podziałem administracyjnym, który mógł wpływać na przynależność jurysdykcyjną poszczególnych obszarów.

W ustawie przeniesiono również obowiązki i zasady dotyczące sporządzania dokumentacji sądowej, zarządzania aktywami sądowymi oraz ustalono zasady finansowania działalności sądowej. Rzadowi Unii przyznane zostały uprawnienia do nadzoru nad funkcjonowaniem sądów ziemskich, z zachowaniem pewnych przywilejów dla obecnych urzędników sądowych.

W końcowych zapisach deklaracji widać próbę uzgodnienia nowych zasad sądownictwa z istniejącymi konwencjami i zwyczajami, z naciskiem na bezproblemową adaptację i kontynuację działań sądowniczych w zmieniającym się kontekście politycznym i administracyjnym.

Omówione wyżej regulacje, choćby były nieco odległe od codziennych spraw dla większości obywateli, to jednak niewątpliwie przyczynią się do usprawnienia i wprowadzenia nowego porządku w litewsko-białoruskim systemie prawnym. Przyjęcie tak szczegółowej ustawy ukazuje determinację Wysokich Izb do zadbania o praworządność i ułatwienie dostępu do sprawiedliwości dla każdego mieszkańca Unni. Z pewnością będziemy świadkami dalszych prac i debat na temat modernizacji i integracji systemu prawnego w róŜnych częściach Unni.

American student's style

Declaration on Land Courts in the Grand Duchy of Lithuania-Belarus

Hey folks, here's the scoop from the latest proceedings at our Congress – and I'm talking about something fresh off the presses. Congress has put out a new act detailing how the land courts in Lithuania-Belarus are going to operate.

First thing's first, each land court is now required to maintain four registers for organizing their cases: a Civil Register, a Summary Procedure Register, an Ordinary Tactical Register, and an Extraordinary Tactical Register. The Civil Register is where you'll find the lawsuits you expect in a regular courtroom – think property disputes, contract conflicts, that sort of thing. The Summary Procedure Register is for speedy resolution cases; could be minor scuffles or small debts. Now, the Ordinary Tactical Register, that’s the interesting bit – it's all about court security violations, crimes at local congresses, and misdeeds of court officers. As for the Extraordinary Tactical Register, that's reserved for the serious stuff like major crimes, murder included.

Each register has an order for when cases get called: the Civil Register goes by entry order until a case is clear-cut. The Summary Procedure Register, follows suit. The Ordinary Tactical Register can interrupt if needed, but sticks to order during clear-cut cases from the first two registers. The Extraordinary Tactical Register is a free-for-all – cases there get priority as soon as they're logged.

If you're wondering how these cases get into the registers in the first place: it all begins with a formal complaint. Lodge it in the wrong court and you're looking at voided judgments plus penalties.

The rules for issuing summonses and setting hearing dates are staying pretty much the same as they were, except for those serious crimes in the Extraordinary Tactical Register – those get a fast-track with a two-week max to hearing.

As for cases that used to be in other courts before this new system? They'll pick up right where they left off under the watchful eyes of the land courts now.

Congress has also put in work detailing how to delay trials, condemn or absolve parties, and enforce decisions – but they're sticking to the existing laws until they finalize a new code.

Situations with the courts ruling on appeals and such are also staying status quo – no changes until further legal updates.

Reminder to everyone in the states and counties that've got newly laid borders: your case goes to the court with jurisdiction over your property, but feel free to deal with other matters at any court within the reconfigured zones. Just be sure to keep real estate transactions tied to the location of the property concerned.

Court fees and salaries? Unchanged until Congress gets around to updating that as well.

Existing court officials, don’t fret – you're retained for the first four years. After that, you’re in an advisory capacity unless elected to a judicial position. Plus, let's not forget those officials from the former grod courts with life tenure – you'll keep your titles and death or ascension won't change a thing unless you mess up on the job.

Newly appointed judges, you'll follow the seniority of the province or county you broke off from. At public meetings, the old guard retains precedence over the recently restructured areas.

Local congresses will be presided over by incumbent senators or electoral officers, with the longest-serving calling the shots.

Heads up on the logistics: if there's no courthouse or jail, local and court authorities will figure out a temporary setup until there's cash allocated. In the meantime, whoever loses a case might have to foot the bill for temporary detention spots.

Last piece of info – if you're serving as a court clerk, that experience counts when running for judge down the line.

That’s a wrap! Stay informed and I'll keep you posted with more updates as they unfold.

Osoby wymienione

Stanisław August Poniatowski, król/prezydent Unii Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi z Łotwą (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasła
Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 1.200.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
Baza jest uzupełniana codziennie
— bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 20.04.2024.
© 2002-2024 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie

Dziękuję za korzystanie
z mojego serwisu Sejm-Wielki.pl

To część Wielkiej Genealogii Minakowskiego (Wielcy.pl), która zawiera genalogię 1.200.000 osób z elit polskich od średniowiecza do dzisiaj.

To, co tu widać, to jego darmowa część (około 12%).
Proszę o wsparcie, by dalej mogła być dostępna za darmo.

Wystarczy wykupić abonament pełnej wersji (Wielcy.pl) i to okno nie będzie się pokazywać.

Marek Jerzy Minakowski

abonament roczny (79 zł)
abonament dożywotni (390 zł)

Zamknij to okno na razie