Sejm-Wielki.pl [start]
M.J. Minakowski, Genealogia Potomków Sejmu Wielkiego
Zaloguj się kontakt
Imię Nazwisko: 

Dziennik posiedzeń i ustaw Sejmu Wielkiego (1788-1792)
w tłumaczeniu na język i realia ludzi urodzonych w XXI wieku

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
17881788-051788-101788-111788-12
17891789-011789-021789-031789-041789-051789-061789-071789-081789-091789-101789-111789-12
17901790-021790-031790-041790-051790-061790-071790-081790-091790-101790-111790-12
17911791-011791-021791-031791-041791-051791-061791-091791-101791-111791-12
17921792-011792-031792-041792-05
Білоруська мова
Deutche sprache
English language
Français
Lietuvių kalba
Latviešu valoda
Język polski
Українська мова
       Indeks osób
Indeks tematów

piątek, 18 grudnia 1789 « sobota, 19 grudnia 1789 » poniedziałek, 21 grudnia 1789

Opublikowano akt (Volumina Legum, 114)

Językiem polskiego studenta

Ustanowienie delegacji do zarządzania miastami królewskimi.

W dniu dzisiejszym wysokie Izby Parlamentu skupiły swoją uwagę na prawnym statusie miast w Unii, które leżą w Polsce-Ukrainie oraz Litwie-Białorusi, zalecając wyznaczenie specjalnej delegacji do rozpatrzenia ich spraw. Pan Prezydent wraz z Parlamentem opracują pełen raport prawny dotyczący sytuacji miejskiej. Poszczególni deputowani mają zbadać istniejące prawa, żądania i potrzeby miast. Po konsultacjach i opracowaniu opinii, przedstawią projekt decyzji Panu Prezydentowi i zgromadzeniu obu krajów Unii. Oto deputowani wyznaczeni do tego zadania:

Z Senatu:

 • Ksiądz Antoni Okęcki, senator biskup z Poznania.
 • Pan Piotr Ożarowski, senator kasztelan z Wojnicza.
 • Adam Felkerzamb, senator kasztelan z Witebska.

Ze Sejmu:

Z Zachodniej Polski:

 • Pan August Kiccki, starosta krasnostawski, poseł z Chełma.
 • Stanisław Potocki, poseł z Lublina.

Z Wschodniej Polski-Ukrainy:

 • Pan Franciszek Mikorski, pisarz ziemski i poseł z Kalisza.
 • Jan Zboiński, starosta mszański, poseł z Dobrzynia.

Z Litwy-Białorusi:

 • Pan Michał Brzostowski, starosta miński, poseł z Trok.
 • Ludwik Gutakowski, starosta kampinoski, poseł z Orszy.

American student's style

Appointment of Deputies to Our Royal Cities

Hey there fellow undergrads! Here's the latest scoop from the hallowed halls of The Union's Congress. This recent act, rolled out on Saturday, December 19, 1789, is all about dialing in on the rights and privileges of cities across the Polish-Ukrainian and Lithuanian-Belarusian regions. The President, along with the legislative Houses of Congress, is pinging this hot potato over to the high-profile Secretaries of State. They're tasked with chewing over all things urban—laws, pleas, you name it—and then spitballing a refined opinion.

Once they hash it out with the local congress appointed to shape government reforms, they've got to pitch their proposal back to Mr. President and the entire Congress for a final decision. And for the record, Congress has already lined up a slew of Deputies to take on this gig:

From the Senate:

 • Bishop Antoni Okęcki of Poznan, Counselor to His Holiness.
 • Lords Piotr Ożarowski, Castellan Senator from Wojnicz.
 • Adam Felkerzamb, Castellan Senator from Vitebsk.

From the Knights:

From East Poland-Ukraine:

 • Lords August Kicki, the landlord of Krasnystaw, Representative from Chełm.
 • Stanisław Potocki, Representative from Lublin.

From West Poland:

 • Lords Franciszek Mikorski, the scribe and Representative from Kalisz.
 • Jan Zboiński, the landlord of Mszańsk, Representative from Dobrzyń.

From Lithuania-Belarus:

 • Lords Michał Brzostowski, the landlord of Mińsk, Representative from Troki.
 • Ludwik Gutakowski, the landlord of Kampinos, Representative from Orsza.

Osoby wymienione

Michał Brzostowski, poseł z Trok (1788-1792), starosta z Mińska (geneal.); Adam Felkerzamb, senator kasztelan z Witebska (1787-1790), senator wojewoda z Łotwy (1790-1794) (geneal.); Ludwik Gutakowski, poseł z Orszy (1788-1792), starosta z Kampinosu (geneal.); August Kicki, poseł z Chełma (1788-1792), starosta z Krasnegostawu (geneal.); Franciszek Ksawery Mikorski, poseł z Kalisza (1788-1792), pisarz ziemski z Kalisza (geneal.);
Antoni Okęcki, senator biskup z Poznania (1780-1793) (geneal.); Piotr Ożarowski, senator kasztelan z Wojnicza (1781-1793) (geneal.); Stanisław August Poniatowski, król/prezydent Unii Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi z Łotwą (geneal.); Stanisław Kostka Potocki, poseł z Lublina (1788-1792), podstoli Polski-Ukrainy (geneal.); Jan Nepomucen Zboiński, poseł z Dobrzynia (1788-1792), starosta z Mszany (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 115)

Językiem polskiego studenta

Zalecenie posłom polsko-ukraińskim i delegacji ds. stworzenia projektu podatku dla miasta Warszawy

W kwestii uporządkowania przywilejów służbowych i zarządzania miastem Warszawa wraz z jurydykami, a także podziału obciążeń podatkowych wśród dzielnic miasta, posłowie polsko-ukraińscy wraz z delegacją ds. opracowania projektu podatku dla naszej Warszawy zostali wyznaczeni do stworzenia planu w tych sprawach. Po jego przygotowaniu, przedstawią oni projekt Panu Prezydentowi oraz Wysokim Izbom Parlamentu do uzgodnienia. Po rozstrzygnięciu kwestii związanych z właściwym zarządzaniem miastem, Pan Prezydent w porozumieniu z Parlamentem Unii, będzie mógł nałożyć proporcjonalny podatek odpowiadający dochodom miasta, którego wysokość zostanie określona w przyszłości.

American student's style

Recommendation to the Royal Seal Bearers and the Assigned Delegation to Devise a Tax Plan for Our City of Warsaw

In today's session, a directive was issued to the Royal Seal Bearers and the delegation selected to draft a tax proposal specifically for Warsaw, including provisions to streamline the governance of the city and its legal jurisdictions, as well as the allocation of responsibilities across its districts. Once the project is finalized, it will be presented to The President and the confederated Houses of Congress for review. After resolving any issues related to the efficient administration of Warsaw and lifting internal barriers, The President, with the consent of the confederated Houses of Congress, will have the authority to increase and determine a corresponding proportional tax that reflects the economic benefits to the city, to be addressed in the future.

Osoby wymienione

Stanisław August Poniatowski, król/prezydent Unii Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi z Łotwą (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 116)

Językiem polskiego studenta

Ustawa o tymczasowym nałożeniu podatku w wysokości czterystu tysięcy złotych na miasto Warszawę i przyległe jurydyki

W dniu wczorajszym w Warszawie Wysokie Izby przyjęły uchwałę nakładającą podatek w wysokości 400 000 złotych polskich, który zostanie rozłożony według starych klas rozkładu podatkowego. Nowa regulacja dotyczy obciążenia podatkiem również niedawno powstałych domów. Będzie on również nałożony na miasto Warszawę włącznie z rozbudowanymi jurysdykcjami.

Podatek zostanie nałożony proporcjonalnie i sprawiedliwie przez warszawski magistrat oraz urzędników wyznaczonych przez komisję skarbową. Czynsz z klauzur klasztornych zostanie wyłączony z tego podatku, chyba że dotyczy on wynajmowanych domów. Koszary Unii również nie będą podlegać tej opłacie.

Podatek ma zostać zapłacony w grudniu bieżącego roku zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym zwiększenia dochodów z władz królewskich. Jeśli chodzi o podatek według miary łokciowej, jego realizację zlecono deputacji przeznaczonej do przygotowania projektu podatku dla Warszawy oraz komisji skarbowej w kooperacji z magistratem miasta. W dalszej kolejności, kominiowy podatek łokciowy zostanie odpowiednio przekształcony.

American student's style

Temporary Tax Act of Four Hundred Thousand Polish Zlotys for the City of Warsaw Including Its Jurisdictions

The President, with the consent of the Houses of Congress, announces the raising of a sum of four hundred thousand Polish zlotys through the historically levied chimney and winter taxes. This temporary measure will apportion taxes according to the existing classes, in adherence to the law passed in 1775, and will extend to newly constructed buildings.

Impoverished monasteries and hospitals, such as the Holy Infant Jesus, Saint Lazarus, and the Holy Spirit hospitals, and the Carmelite and Bernardine convents, will pay only the original capitation tax. Rented properties will be subject to an increased capitation tax. The Union's barracks, however, are exempt from this capitation tax payment.

The specified sum for the city of Warsaw shall be fairly and proportionally allocated by the magistrates and officials appointed by the Treasury Commission according to class; this tax is to be paid in December of the current year following the law entitled "Increasing the Revenues from Our Royal Cities."

As for the implementation of the ell (a measure of length) tax, its execution is entrusted to the committee appointed to draft the tax project for the city of Warsaw, along with the Treasury Commission and the Warsaw city magistrates. Furthermore, it is guaranteed and assured that upon completion, the chimney tax will be transferred to the ell tax.

Osoby wymienione

Stanisław August Poniatowski, król/prezydent Unii Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi z Łotwą (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasłaOpublikowano akt (Volumina Legum, 117)

Językiem polskiego studenta

Zalecenie Komisji Skarbowej Litwy-Białorusi o uruchomieniu funduszy na fabryki tytoniowe.

Wysokie Izby Parlamentu, z inicjatywy Komisji Skarbowej Litwy-Białorusi, postanowiły założyć na terenach litewsko-białoruskich fabryki tytoniowe według modelu przyjętego przez zachodnią część Unii. Dla zrealizowania tego planu i obsadzenia odpowiedniej administracji określono, iż niezbędna będzie początkowa suma trzydziestu tysięcy złotych. W związku z tym Pan Prezydent, za zgodą skonfederowanych stanów Unii, zatwierdził wykorzystanie wspomnianej kwoty z budżetu Litwy-Białorusi, nadając Komisji Skarbowej jednorazowe pełnomocnictwo do dysponowania tymi środkami, przy zachowaniu odpowiedniego rozliczenia.

American student's style

Recommendation of the Treasury Commission of Lithuania-Belarus

In a move aimed at sparking a tobacco industry within Lithuania-Belarus similar to that of Poland-Ukraine and in line with directives and the administration of the Polish-Ukrainian Treasury Commission, Lithuania-Belarus has reported that an initial fund of three times ten thousand Polish zlotys is required for the tobacco factory's foundation and management. Subsequently, with consensus from the federated states of The Union, The President allows the allocation of this tripled fund for the establishment and initial needs of the tobacco factory in Lithuania-Belarus, with assurances for accounting and oversight by the Treasury Commission.

Osoby wymienione

Stanisław August Poniatowski, król/prezydent Unii Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi z Łotwą (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasła
Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 1.200.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
Baza jest uzupełniana codziennie
— bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 19.04.2024.
© 2002-2024 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie

Dziękuję za korzystanie
z mojego serwisu Sejm-Wielki.pl

To część Wielkiej Genealogii Minakowskiego (Wielcy.pl), która zawiera genalogię 1.200.000 osób z elit polskich od średniowiecza do dzisiaj.

To, co tu widać, to jego darmowa część (około 12%).
Proszę o wsparcie, by dalej mogła być dostępna za darmo.

Wystarczy wykupić abonament pełnej wersji (Wielcy.pl) i to okno nie będzie się pokazywać.

Marek Jerzy Minakowski

abonament roczny (79 zł)
abonament dożywotni (390 zł)

Zamknij to okno na razie