Sejm-Wielki.pl [start]
M.J. Minakowski, Genealogia Potomków Sejmu Wielkiego
Zaloguj się kontakt
Imię Nazwisko: 

Dziennik posiedzeń i ustaw Sejmu Wielkiego (1788-1792)
w tłumaczeniu na język i realia ludzi urodzonych w XXI wieku

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
17881788-051788-101788-111788-12
17891789-011789-021789-031789-041789-051789-061789-071789-081789-091789-101789-111789-12
17901790-021790-031790-041790-051790-061790-071790-081790-091790-101790-111790-12
17911791-011791-021791-031791-041791-051791-061791-091791-101791-111791-12
17921792-011792-031792-041792-05
Білоруська мова
Deutche sprache
English language
Français
Lietuvių kalba
Latviešu valoda
Język polski
Українська мова
       Indeks osób
Indeks tematów

piątek, 16 stycznia 1789 « poniedziałek, 19 stycznia 1789 » środa, 21 stycznia 1789

Relacja z obrad

Językiem polskiego studenta

W poniedziałek, 19 lutego 1789 r., po rozpoczęciu sesji przez Marszałka Sejmu Polski-Ukrainy, Pana Stanisława Małachowskiego, rozgorzała intensywna dyskusja na temat przyszłości Rady Nieustajacej.

Pan Aleksander Zieliński, poseł z Nura, apelował o głosowanie dotyczące projektu podatku, który zaowocowałby podwójnym opodatkowaniem. Jego podanie spotkało się z oporem, co skłoniło parlamentarzystów do rozważenia alternatywnych projektów. Mimo braku jednogłośności, większość parlamentarzystów wydawała się zdeterminowana, aby podjąć konkretne działania w celu wsparcia finansowego armii.

Podczas obrad wyraźnie wysunięto na pierwszy plan konieczność wyeliminowania Rady Nieustającej jako przeszkody w podejmowaniu skutecznych działań na rzecz Unii Polska-Ukraina. Różne wnioski przedstawiane przez posłów, w tym Pana Stanisława Potockiego z Lublina i Pana Tadeusza Kościałkowskiego z Wiłkomierza, koncentrowały się na potrzebie zdecydowanych zmian w strukturze władzy, która byłaby bardziej sprzyjająca interesom narodowym.

W pewnym momencie obrad Marszałek Małachowski stanął w obliczu wyzwania związanego z koniecznością zharmonizowania różnych propozycji i projektów. W toku obrad, posłowie zwracali uwagę na istotność stanowienia podatków i formowania armii jako kroków milowych ku niezależności i samowystarczalności Unii Polska-Ukraina.

Kwestia Rady Nieustającej była gorąco dyskutowana i jej wady podkreślane przez wielu uczestników. Uznano, że Rada Nieustająca stanowi archaiczną strukturę, której obecność utrudnia realizację współczesnych celów politycznych i gospodarczych Unii.

Wydaje się, że wszystkie wnioski i projekty przedstawione na tej sesji Sejmu były zgodne z dążeniem do większej wolności i samodzielności krajów Unii. Posłowie wyrażali zdecydowane poparcie dla reform, które miałyby przynieść korzyści obywatelom i wzmocnić bezpieczeństwo narodowe.

Raport ten uwydatnia ducha determinacji i ambicji Unii Polska-Ukraina do osiągnięcia większej niezależności oraz podkreśla potrzebę ciągłego reformowania i doskonalenia jej struktur rządowych.

Chociaż debata była ożywiona i pełna zróżnicowanych opinii, generalny kierunek obrad wydaje się być skoncentrowany na modernizacji i wzmocnieniu państwa, co dobrze wróży dla przyszłości Unii.

Posiedzenie wykazało, że pomimo przeszkód, parlamentarzyści są zdecydowani działać z odwagą i wytrwałością, aby wprowadzić niezbędne zmiany na lepsze dla ich narodów. Rozważane regulacje i reformy były odzwierciedleniem wysiłków mających na celu budowę silniejszej, bardziej zjednoczonej Unii, gotowej stawić czoła wyzwaniom nowoczesnego świata.

Wydarzenia tego dnia dowodzą, że Unia i jej parlamentarzyści są gotowi do stanowczych działań w obliczu trudnych decyzji, aby zapewnić blask i godność swoim krajom.

W obecności Stanisława Małachowskiego, marszałka Sejmu, oraz Michała Mniszcha, ministra spraw wewnętrznych Polski-Ukrainy, odbyły się intensywne dyskusje na temat przyszłości Rady Nieustającej. Przedyskutowano propozycje i przeprowadzono głosowe wyrażenie stanowisk wobec niej. Początkowo uczestnicy obrad zajęli się wsłuchiwaniem w różnorodne opinie dotyczące Rady, ale ostatecznie nadeszła chwila decyzji. Zarówno przedstawiciele Samej Korony, jak i Litwy-Białorusi podkreślali szkodliwość dotychczasowego funkcjonowania Rady Nieustającej, wskazując na konieczność zmiany formy rządów między sejmowymi. Głosy zdominowane były przez podkreślenie znaczenia wolności i niepodległości Unii jako wartości podstawowych, których należy bronić.

Podczas głosowania większość uznała, że propozycja skasowania ustaw Rady Nieustającej zostanie zaakceptowana, co mogłoby przyczynić się do wzmacniania sił obronnych kraju i zapewnić większe bezpieczeństwo i niezależność w podejmowaniu decyzji wewnętrznych. Po zaciętej debacie zgromadzeni dokonali wyboru, dając wyraźnie do zrozumienia, że Rada Nieustająca powinna zostać zlikwidowana. Uznano, że Rada ta, wymuszona przez obcą siłę i oparta na gwarancji zagranicznej, nie służy dobru narodowemu i wolności. Próby zachowania jej funkcjonowania widziane były jako przeszkoda dla dalszych obrad i społecznego postępu. Zdecydowana pluralność głosów potwierdziła wprowadzenie zmiany.

Didaskalia i postawione przez niektórych uczestników obrad pytania odnośnie do warunków i skutków działania Rady, uwypukliły dylemat między poszanowaniem międzynarodowych traktatów a działaniem na rzecz niepodległości i suwerenności państwa. Ostatecznie, decyzja zapadła, a Rada Nieustająca została uznana za instytucję niepożądaną i nieodzwierciedlającą aktualnych potrzeb oraz wartości Unii.

Zwieńczeniem dyskusji było zamknięcie posiedzenia przez J.X. Podkanclerzego Koronnego na najbliższą środę o 10 rano. Następne obrady były oczywiście wyczekiwane z niecierpliwością przez wszystkich uczestników omawiania ważnych kwestii, które miały znaczący wpływ na przyszłość kraju.

American student's style

The day began with a statement by Speaker Stanisław Małachowski, who highlighted the need for continued effort despite previous sessions proving fruitless. The Polish-Ukrainian Confederation remained determined to serve the nation, specifically by addressing proposed temporary taxes and a motion to permit the Polish-Ukrainian Treasury Commission to incur debt for immediate military needs. Secretary Jan Łuszczewski then read proposals from various representatives, which sparked discussion and proposed changes from several members, including Aleksander Zielinski from Nur, Franciszek Jerzmanowski from Łęczyca, and Tadeusz Kościałkowski from Vilkomir.

The debates centered around whether to establish permanent or temporary taxes, with a particular focus on protecting citizens from undue burdens and defending the nation's sovereignty. There were suggestions regarding the proposed tax project and different interpretations of what the taxes imply – but unanimous consent was elusive. The discussions became contentious as members argued over the right to speak and order of precedence concerning different states (provinces).

The session was also marked by debates concerning the continued existence of the Polish-Ukrainian Cabinet (Council), which some saw as the primary obstacle to the ongoing reform efforts. Emotions and regional differences reflected in the debate about the authority of the Cabinet and its leaders - Secretary of State and Chancellor. The idea of dissolving the Cabinet as a step towards real reform echoed in the chamber.

Voices calling for 'people's politics' persisted, pressing to focus on defending the freedoms and rights of the citizens against internal and external threats. A proposed act of dissolving the Cabinet was championed as a move toward reclaiming national sovereignty, although concerns over breaching treaties with foreign powers were raised.

The proposed law faced resistance from some members who see the shadow of foreign influence in the Cabinet but others felt dissolving it without a substitute could lead to chaos. The dichotomy between reform-oriented progressives and conservative traditionalists who worry about the stability and international image of the Union was clear in the debate.

Throughout the session, there was a sense that a momentous decision was at hand, with calls for unity, reference to the glorious past, and hopes for a future where the country might regain its strength and stand as a sovereign nation.

As the session concluded without a decisive vote on the Cabinet's fate, the proposal to abolish it and the upheaval it could unleash loomed heavy in the air, setting the tone for the contentious debates to come.

(Note: For clarity, some of the historical entities and titles have been translated and adapted to modern equivalents.)

As an American undergraduate student with an affinity for political science and historical proceedings, I have been closely following the debates taking place in the Commonwealth's Parliament concerning significant legislative changes regarding the nation's governance structure. Here's a breakdown of the latest arguments and decisions from their consequential sessions.

Poland-Ukraine's Political Strife

The Parliament is deeply engaged in discussions surrounding changes to their political system. A point of contention is the Polish-Ukrainian Secretary of State's proposition to abolish the continuous Council, known as the Rada Nieustajaca, which has exercised considerable power between parliamentary sessions. Critics argue the Council has overstepped its boundaries, stifling the Congress's effectiveness while pushing the nation towards a despotic state.

Lithuania-Belarus's Involvement

The Lithuanian-Belarussian political figures are participating in the debate with equal fervor. The Secretary of State for Lithuania-Belarus has voiced concerns regarding the concentration of power in the Council and its divergence from traditional republican values of governance. Emphasizing the importance of upholding national sovereignty, there's a clear push for reversion to a more decentralized governing system free from the overbearing influence of the Council.

Latvia's Position

Latvian representatives have contributed to the discourse, although their influence appears more subdued compared to the fervent discussions led by Poland-Ukraine and Lithuania-Belarus. The collective sense from the Latvia side continues to promote a balance between retaining age-old liberties and ensuring a stable governance framework.

The President's Role

The President's position within these challenges to the Parliament's governing structure cannot be overstated. Positioned as a mediator and guardian of national interests, The President's influence is felt throughout the debates, with many looking towards his guidance and maintaining stability.

The Union's Decisive Measures

The Parliament as a whole appears to be inching closer to dismantling the continuous Council in an effort to strengthen legislative independence and return to a more balanced form of governance, reflective of the nation's complex history and political legacy.

Reactions from the Houses of Congress

Both the Senate and the House of Representatives have witnessed passionate arguments in favor of revoking the Council's monopolistic grip on power. It is becoming increasingly evident that a majority leans towards this significant reform, which will give Senators, Representatives, and Ministers a more direct hand in shaping the nation's future policies.

Implications for the Cabinet

The Cabinet members, particularly the Secretary of Defence and the Secretary of the Treasury, have shown intense involvement in these proceedings, understanding that the outcomes could significantly affect their respective departments.

Prospects Moving Forward

The stage is being set for potentially transformative changes to the governing structure of the Commonwealth. Should the union move forward with these reforms, it could signal a new dawn for national self-governance and the preservation of sovereign democratic principles.

Keep an eye on this space; future sessions may very well define the trajectory of the nation's political and social landscape for generations to come.

Osoby wymienione

Adam Kazimierz Czartoryski, poseł z Lublina (1788-1792), starosta generalny z Podola (geneal.); Kasper Czyż, poseł z Wilna (1788-1792), sędzia grodzki z Wilna (geneal.); Franciszek Jerzmanowski, poseł z Łęczycy (1788-1792), chorąży z Inowłodza, podstarosta grodzki z Łęczycy (geneal.); Jan Jordan, poseł z Krakowa (1788-1792) (geneal.); Michał Kochanowski, poseł z Sandomierza (1788-1792), major wojsk Polski-Ukrainy (geneal.); Tadeusz Kościałkowski, poseł z Wiłkomierza (1788-1792), starosta czotyrski, kawalera Orderu Świętego Stanisława (geneal.); Jan Krasiński, poseł z Podola (1788-1792), starosta z Opinogóry (geneal.); Franciszek Antoni Kwilecki, poseł ze Wschowy (1788-1790), senator kasztelan z Kalisza (1790-1794), starosta ze Wschowy (geneal.); Jan Paweł Łuszczewski, poseł z Sochaczewa od 22.11.1790 (1790-1792), sekretarz sejmu do 22 listopada 1790 (geneal.); Stanisław Małachowski, poseł z Sandomierza (1788-1792), referendarz wielki Polski-Ukrainy, marszałek Sejmu marszałek konfederacji Polski-Ukrainy (geneal.); Michał Wandalin Mniszech, minister spraw wewnętrznych Polski-Ukrainy (1783-1793) (geneal.); Julian Niemcewicz, poseł z Łotwy (1788-1792) (geneal.); Stanisław August Poniatowski, król/prezydent Unii Polski-Ukrainy i Litwy-Białorusi z Łotwą (geneal.);
Stanisław Kostka Potocki, poseł z Lublina (1788-1792), podstoli Polski-Ukrainy (geneal.); Antoni Rożnowski, poseł z Gniezna (1788-1792), pisarz ziemski z Gniezna (geneal.); Kazimierz Nestor Sapieha, poseł z Brześcia nad Bugiem (1788-1792), generał artylerii Litwy-Białorusi, marszałek konfederacji Litwy-Białorusi (geneal.); Antoni Siellicki, poseł z Połocka (1788-1792), syn kasztelana z Połocka (geneal.); Otto Stackelberg, ambasador Rosji (geneal.); Wojciech Walerian Suchodolski, poseł z Chełma (1788-1790), senator kasztelan z Radomia (1790-1795), chorąży z Chełma (geneal.); Jan Suchorzewski, poseł z Kalisza (1788-1792), wojski ze Wschowy (geneal.); Krzysztof Hilary Szembek, senator biskup z Płocka (1784-1795) (geneal.); Symeon Kazimierz Szydłowski, senator kasztelan z Żarnowa (1772-1795) (geneal.); Michał Walewski, senator wojewoda z Sieradza (1784-1792), szambelan Króla (geneal.); Kazimierz Wolmer, poseł z Grodna (1788-1792), sędzia ziemski z Grodna, marszałek z Grodna (geneal.); Michał Zaleski, poseł z Trok (1788-1792), wojski wielki Litwy-Białorusi (geneal.); Aleksander Zieliński, poseł z Nura (1788-1792), podstoli z Nura (geneal.);

Tekst źródłowy

Zaloguj się lub wykup abonament Wielkiej Genealogii Minakowskiego by uzyskać dostęp do tej sekcji.

Zaloguj się lub zarejestruj się (załóż konto)

Jeżeli nie masz konta lub nie pamiętasz hasła,
albo nie wiesz, czy miałaś/eś konto na Wielcy.pl
- wtedy pole „Hasło” zostaw puste. Zajmiemy się tym.
Adres email:
Hasło:
Pamiętaj zalogowanie
Nie pamiętam hasła
Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 1.200.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
Baza jest uzupełniana codziennie
— bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 24.05.2024.
© 2002-2024 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie